SeniorSmart

Hensikten

Mål

Hovedhensikten er at SeniorSmart skal kunne bidra til økt sosialt liv. En rekke forskningsresultater fra de siste årene viser at sosial deltagelse er en av de viktigste faktorene for å få et godt og langt liv. Dersom seniorer trivs og er sosialt aktive blir de også i større grad istand til å ta bedre vare på seg sjøl i alderdommen og derved avhjelpe behovet for offentlig bistand. Dette vil bety mye for den enkelte og det vil bety mye for kommuner og for samfunnet.

Målet med ordningen er å motvirke ensomhet ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy som kan bidra til å vedlikeholde og styrke muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Det overordnede målet er å kunne være sosialt aktiv og bo lengst mulig hjemme.

Unge og eldre skal gis styrket mulighet til å bygge og opprettholde sitt sosiale nettverk.

 

 

Potensiale for store økonomiske besparelser

I Oslo var driftskostnadene ved en ordinær sykehjemsplass i 2016 på 810 488 kr. I tillegg kommer investeringskostnadene.

Dersom SeniorSmart kan bidra til at seniorer kan bo lengre hjemme så vil det bety store innsparinger for de kommunale helsetjenestene.

I dag er det om lag 600 000 pensjonister i Norge, men om 20 år øker tallet til 1 200 000

Om lag 20 % av de eldre får behov for institusjonsplass. Dersom SeniorSmart kan medføre at behovet for institusjonsplass utsette med 6 mnd eller 1 år så vil det gi meget store besparelser i milliardklassen.

 

 

Delmål

Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.