SeniorSmart

Ensomhet

Ensomhet

Ensomhet er i ferd med å bli et av våre største samfunnsproblem. Vi ser at både unge og eldre kan være ensomme, og vi har etterhvert fått mer kunnskap om hvordan ensomhet har en negativ innvirkning på vår helse.

 

Kommunene må finne løsninger

I den nye Stortingsmeldingen Leve Hele Livet blir det gitt en ansvar til kommunene om at de må finne tiltak for spesielt sine eldre innbyggere for å forebygge ensomhet. 

SeniorSmart er et nytt og smart verktøy som tilbys kommunenen som et redskap i arbeidet mot ensomhet.

 

SeniorSmart virker

Resultatene fra flere bacheloroppgaver ved NTNU viser at SeniorSmart virker forebyggende mot ensomhet. Helsefagstudenter har fulgt grupper av eldre som har brukt SeniorSmart sammen med grupper som ikke har hatt dette tilbudet. Resultatene er entydige om at SeniorSmart kan være med å forebygge ensomhet. 

Har kan du vil lese konklusjonenen fra 2 av bacheloroppgavene. Dersom du vil ha tilgang til hele oppgavebesvarelsen så ber vi om at du tar kontakt med SeniorSmart.


Bacheloroppgave 1: «Er det noen kjente, så melder jeg meg på» 

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie: Bacheloroppgave i sykepleie

Sammendrag

Bakgrunn:
Dette prosjektet har tatt for seg hvordan SeniorSmart legger til rette for sosial aktivitet i et helsefremmende og fremtidsrettet aspekt. SeniorSmart er en applikasjon for smarttelefoner og nettbrett, og er et samarbeid mellom Trondheim kommune, SeniorSmart, Helsedirektoratet og Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet.

Metode:
Det har blitt brukt fokuserte gruppeintervjuer og spørreskjema av aktive brukere i Trøndelag, for å kartlegge deres meninger og erfaringer av SeniorSmart. Intervjuene har blitt transkribert og analysert i henhold til til Granheim og Lundemans innholdsanalyse.

Resultat:
Resultatet ble som følger: sosial aktivitet, informasjon og kunnskap, trygghet og hindringer.

Konklusjon:
SeniorSmart har fått informantene til å være sosial aktiv og det den legger til rette for dette gjennom informasjon og kunnskap om arrangementer og innhold. Samtidig opplever informantene trygghet gjennom denne informasjonen og kunnskapen som viste seg er å være en meget avgjørende faktor. Til slutt har jeg kommet litt med forslag til videre forskning.

Abstract

Background:
This project studied how SeniorSmart provides social support and networking opportunities, thereby promoting health in ways applicable to modern society. It is an application for smartphones and tablets, made in cooperation between Trondheim municipality, SeniorSmart, Health Directory of Norway and Norway’s Technical and Science University (NTNU).

Method:
Users of SeniorSmart participated through focus groups and questionnaires, giving feedback and sharing experiences. The interviews were transcribed and analyzed in accordance with Grandheim and Lundemans content analysis guidelines.

Results:
Social activity, information and knowledge, safety and obstacles

Conclusion:
Users gained a socially active life through the use of SeniorSmart. The app lays the groundwork through information and knowledge about activities which led users to experience a sense of safety. Information and knowledge was thus a prevalent and deciding factor throughout. This study illuminates an arena of potential; ideas for further research will follow.


Bacheloroppgave 2: Hvordan kan SeniorSmart bidra til å fremme sosial deltagelse blant hjemmeboende eldre?

Fakultet for medisin og helsevitenskap Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Innledning
SeniorSmart er en mobilapplikasjon spesielt utviklet med tanke på eldre. Kan SeniorSmart være et hjelpemiddel for å fremme sosial deltagelse blant hjemmeboende eldre?

Bakgrunn
Den industrielle utviklingen de siste 150 årene har medført store endringer i Norge, blant annet bedre levevilkår, økt levealder og færre barnefødsler. Som følge av dette blir det stadig flere eldre i Norge, samtidig som det blir færre i arbeidsfør alder. Dette setter krav til både samfunnet og de eldre for å legge til rette for en god alderdom med aktive eldre (1).

I følge statistisk sentralbyrå føler omtrent 27 % av befolkningen over 60 år seg ensomme av og til (2). Eldre kan være utsatt for mange hindringer for opprettholdelse av aktivitet og sosial kontakt, deriblant overgangen fra aktivt arbeidsliv til pensjonisttilværelsen, redusert mobilitet, reduserte sanser, tap av jevnaldrende og tap av ektefelle (3). Mellom en tredjedel og en fjerdedel opplever overgangen til pensjonisttilværelsen som vanskelig (4). En undersøkelse gjort blant 559 hjemmeboende 80-åringer i Trondheim viser at 49,8 % bor alene, og at det er størst andel kvinner som bor alene (5).

Ensomhet kan ha mange negative konsekvenser, både fysiske og psykiske, og kan forverre eksisterende helseproblemer. I verste fall kan ensomhet ha dødelige konsekvenser. Ensomhet blant eldre kan føre til svekket fysisk funksjonsnivå, svekket mentalt funksjonsnivå og kan føre til dårligere livskvalitet (6).

Fysisk aktivitet og sosial deltakelse er viktige tiltak for opprettholdelse og bedring av både den fysiske og psykisk helsen (1). Hos eldre er blant annet hobbyer, aktiviteter og sosiale nettverk viktige momenter for god livskvalitet (4). Aktivitet og sosial deltagelse fører blant annet til mindre depresjon og stress blant eldre, i tillegg til at det kan gi opplevelse av kontroll og medbestemmelse (1). I følge Maslows behovspyramide må menneskets grunnleggende fysiologiske behov og behov for trygghet være dekket før de sosiale behovene kan dekkes (7).
Alt det som er beskrevet over er viktig informasjon både for de eldre selv og oss som sykepleiere. Ett av sykepleiens funksjonsområder er helsefremming og forebygging. Helsefremming har fokus på helse, velvære og livskvalitet hos den enkelte, og oppnås gjennom tiltak rettet både mot enkeltpersoner og samfunnet generelt (8). Helsefremmende sykepleie handler om å legge til rette for at den enkelte skal oppnå mestring av egen helse. Aktiv deltakelse i beslutninger rundt eget liv og helse blir derfor viktig (9). Dette samsvarer også med Orems egenomsorgsteori. Orem definerer egenomsorg som «de handlinger som et menneske tar initiativ til og utfører på egne vegne for å opprettholde liv, helse og velvære» (10, s. 43). Orem sier også at en viktig sykepleiefunksjon er å ivareta den enkeltes egenomsorgsbehov og beskriver ulike hjelpemetoder sykepleieren kan ta i bruk, deriblant veiledning og undervisning (10). Som sykepleier møter man eldre i mange ulike arenaer, deriblant på sykehus, hjemmesykepleie, sykehjem og rehabiliteringsenheter (11). Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» legger blant annet vekt på økt sosial aktivisering, styrking av brukernes ressurser og tilrettelegging for egenomsorg (12).

Undersøkelsen blant 80-åringene i Trondheim viser at de fleste er aktive i hverdagen, men det rapporteres også at mange ikke vet hvilke muligheter som finnes i nærområdet. Det fremheves også at de fleste som bruker PC eller smarttelefon er avhengig av hjelp fra familie eller annet nettverk (5). Stadig flere eldre er på nett, og fremtidens eldre vil være enda mer vant til bruk av teknologi enn dagens eldre (13). I 2016 hadde 60 % av nordmenn over 67 år en smarttelefon, mens 55 % hadde nettbrett (14).
Velferdsteknologi omfatter ulik teknologi som skal muliggjøre at eldre kan bo hjemme lengre, herunder teknologi for sosial kontakt. For at eldre selv skal ta i bruk velferdsteknologi må den være brukervennlig og enkel å anvende (1). Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for opprettholdelse av sosial kontakt og styrke brukernes mulighet for å ta ansvar for eget liv (12).

I følge en studie utført av Chopik har de fleste eldre en positiv holdning til teknologi. Studien viste også at over 70 % var åpne for å lære seg ny teknologi. I tillegg belyste studien en del utfordringer eldre hadde til teknologi. Mange mente teknologien var for komplisert, at det var vanskelig og tidkrevende å lære og at det var vanskelig å henge med på endringer. 77,2 % rapporterte likevel at etter de hadde lært å bruke teknologien så var den ikke vanskelig å bruke. Studien viser også at bruk av sosial teknologi kan redusere ensomhet hos eldre (15). En annen studie undersøkte eldre personers oppfatning av sosiale media før og etter et undervisningsopplegg. Før opplæringen var alle svært negativt innstilt, og de var spesielt bekymret for personvern. Etter opplæringen var de mye mer positiv, og så muligheter for hvordan sosiale media kunne bidra positivt i deres hverdagsliv (16).

En studie som undersøkte eldre og bruk av nettbrett fant at de fleste skaffet seg nettbrett enten ved å ha sett andre bruke det eller etter anbefaling fra familie eller venner. Informantene i
undersøkelsen fremhevet at det at nettbrettene var enkle og intuitive å bruke var hovedgrunnen til at de brukte det, samt at det gav mestringsfølelse (17).

SeniorSmart er en applikasjon for smarttelefon eller nettbrett som er utviklet med tanke på eldre. SeniorSmart gir oversikt over aktiviteter innenfor et egendefinert område som brukerne kan melde seg på. I tillegg kan brukerne legge til venner, slik at de kan se hvem som skal delta på ulike arrangement og invitere venner til arrangement. Brukerne har også mulighet til å legge inn aktiviteter selv og opprette grupper (18). SeniorSmart har fått støtte av Helsedirektoratet for videreføring av applikasjonen (19).

Denne artikkelen er basert på et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (ISM, NTNU), Trondheim Kommune og SeniorSmart. SeniorSmart reklamere selv med at SeniorSmart er en applikasjon som skal bidra til å motvirke ensomhet (18). Denne artikkelen har som formål å belyse brukernes erfaringer med bruk av SeniorSmart med grunnlag i problemstillingen: «Hvordan kan SeniorSmart bidra til å fremme sosial deltagelse blant hjemmeboende eldre?

Konklusjon
SeniorSmart kan være et nyttig hjelpemiddel for å fremme sosial deltagelse blant hjemmeboende eldre. Studiens funn viser at informantene deltar på sosiale aktiviteter og har fått nye relasjoner på grunn av SeniorSmart. SeniorSmart gir en god og lettvint oversikt over tilgjengelige aktiviteter. Noen av informantene er blitt mer interessert i å følge med på det som skjer og oppsøke nye aktiviteter. Muligheten til å se om venner skal delta eller invitere venner på et arrangement, gjør det tryggere å delta. For at SeniorSmart skal brukes av flest mulig eldre må teknologien være enkel og det må tilrettelegges for kurs. Sykepleiere kan bidra med informasjon, veiledning og undervisning slik at eldre tar i bruk hjelpemidler som SeniorSmart


Bacheloroppgave 3: Welfare technology is about people – not the technology

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie: Bacheloroppgave i sykepleie

Conclusion

Findings from the research at NTNU showed that elderly people experienced increased sosial activity and increased social network using application like SeniorSmart. Those who had previousely felt loneliness described less experience of loneliness in the period during the pilot testing.

The informants during the study at NTNU explained the lack of social network as a couse of their lonliness. The study shows a connection between social activity, sicial network and lonliness. Interest in learning about technological tools, as well as initating contact with others, was mentioned as important features to benefit from the application.


Bacheloroppgave 4 : Velferdsteknologi for å motvirke ensomhet blant eldre

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie: Bacheloroppgave i sykepleie

 

 


 

Motvirke ensomhet

Ensomhet er definert som å oppleve savn av ønsket kontakt med andre. Samtidig kan ensomhet ses på som et allmennmenneskelig fenomen det går an å leve med. Å være ensom, trenger ikke å være det samme som å være alene eller isolert. Man kan være helt alene og fornøyd, eller ha en stor omgangskrets og likevel føle seg ensom.

Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensomme enn dem med stort nettverk. Bare vel én prosent av befolkningen mangler, etter eget utsagn, gode venner, og mangelfulle vennskapsforhold rapporteres flest blant eldre mennesker.

Det er også et faktum at jo eldre man blir, desto større er risikoen for at gode venner faller fra – og at det blir vanskelig å knytte nye vennskapsbånd.

Det bemerkelsesverdige er de som sier de er mest ensom er aldersgruppen over 80 år samt unge mellom 18 og 24 år.

Nye Muligheter

Mangel på sosial kontakt og stimulans kan føre til raskere utvikling av kognitiv svikt.

En «ond sirkel» kan med andre ord snus til en «mulighetssirkel», ved hjelp av forebyggende tiltak, innovative grep og riktig og fornuftig bruk av teknologi.

Sosial kontakt

Dersom vi tar et steg inn i mulighetssirkelen, vil vi se at sosial kontakt trekkes frem som ett av de viktigste elementene som kan holde både unge og eldre mennesker friske, og at fysisk aktivitet er sunt for alle aldersgrupper.

Meningsfullt

Det er ikke vanskelig å forestille seg at en grå dag kan bli atskillig lysere med en invitasjon på telefonen til en sosial aktivitet, fra dem man ønsker å være sammen med. Skal man på café, er det selvfølgelig like viktig å få opplyst hvem som deltar – som å vite hva som skjer. Det viktigste av alt er kanskje at dette ikke handler om de trauste aktivitetene fra ditt gamle aktivitetssenter, men om aktiviteter du selv har sagt deg interessert i.

Det er viktig å understreke at dette ikke handler om Facebook – at man skal være sosial på nettet. Målet for app-en er ikke at man skal være sosial på mobilen, men at man skal være sosial i den reelle verden.

Motivasjonspsykologi

Vi ønsker å oppfordre til både økt sosial kontakt og fysisk aktivitet. Ved hjelp av motivasjons-psykologi skal app-en hjelpe folk til å «komme seg over dørstokken».

 

Å ha et sosialt liv er den viktigste faktoren for å få et godt og langt liv

 


 

Kunnskapsgrunnlag om ensomhet og trygge samfunn

Ensomhet er farlig for helsa og blir kalt «den stille dødsårsaken». Nye studier både fra inn- og utland viser dette:

 

 1. Omgangskretsen din har betydning for hvor god helse du får. En studie fra Oslo Met viser at bes ut kommer folk med god økonom og et solid og variert nettverk
 2. En studie fra Høgskolen på Vestlandet viser at ensomhet er like farlig som usunn mat og øker risikoen for dødelige sykdommer. Ensomhet utløser stressreaksjoner og gir høyere blodtrykk, økt hjertefrekvens, høyere kolestrol samt at ensomheten utløser et behov for å spise mer fett og sukker. På bakgrunn av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag hvor 27000 mennesker er blitt fulgt opp over en periode på 10 år fant forskerne ut at det var 30% større sjanse for å utvikle sykdom bland enslige enn blant de som ikke føler seg ensom.
 3. En studie fra Sandviken Psykiatriske sykehus viser at ensomme psykiatriske pasienter hadde 25 år kortere levetid enn i normalbefolkningen
 4. Det er samfunnsmessig lønnsomt å bidra til å motvirke ensomhet. I et pilotprosjekt i Rotterham i England med en gruppe storforbrukere av helsetjenester så ble behovet for helsetjenster (sykehusinnleggelser, akutthjelp og poliklinikk) redusert med 20% da bydelen satte inn sosiale tiltak mot ensomhet.

 5. Optimister lever lengre og har større sjanse for å leve til de blir over 85 år enn pessimister viser en ny studie fra Boston University School of Medicine. Sosiale interaksjoner henger nøye sammen med hvordan hver enkelt føler seg.
 6. En studie fra University Collage of London viser at lykkelige middelaldrene lever lengre. Fellesskap med andre mennesker ar avgjørende.
 7. Felleskap gir deg bedre helse og et lengre liv
 8. Nederland har en del interessante prosjekter for å motvirke ensomhet blant eldre:
 9. Regjeringen la i 2019 fra en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Ensomhet er blitt viet stor oppmerksomhet og det intensiveres i å få mer kunnskap om ensomhet og tiltak mot ensomhet:
 10. The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive
 11. Studie fra USA med oppfølging av en stor gruppe menn over 75 år
 12. The secret to living longer may be your social life
 13. Surpomper lever sju år kortere enn andre!
 14. Eldre som har mer sosial omgang og noen å snakke med opplever at de har gode liv
 15. Social Interaction Is Critical for Mental and Physical Health
 16. Utan socialt liv riskerar du att dö i förtid
 17. Lag flere lokale møteplasser!
 18. Nesten 70 % av studentene var ensomme!
 19. 25 % av de eldre har ingen å snakke med! (Canada)
 20. Ensomhet an være like farlig som å røyke 15 sigaretter pr dag!
 21. Møte med unge gir oss liv!
 22. Worse than smoking, it’s worse than obesity’: isolation major health concern for seniors
 23. My home was their home’: Why seniors, students living together saves more than rent money
 24. Why these university students love living with seniors